nadzieja

 

          Ukazała się moja nowa książka będąca zbiorem trzydziestu homilii transmitowanych przez Program 1 Polskiego Radia. Nosi ona tytuł Nadzieja zawieść nie może. Książka odwołuje się do chrześcijańskiej nadziei, która w każdym położeniu znajduje wsparcie w Bogu i tym samym chroni skutecznie przed rozpaczą. Dla bliższego zorientowania się w treści można przejrzeć spis treści (kliknij tutaj!).

Książkę wydały Siostry Paulistki i można ją nabyć na trzy sposoby, tak jak poniższą pozycję Wiara chrześcijańska. Trudne pytania i proste odpowiedzi. Tam też zostały podane dokładne informacje dla zainteresowanych jej zakupieniem.

 


 

wiara_chrzescijanska

 

Ukazała się moja książka pt. Wiara chrześcijańska. Trudne pytania i proste odpowiedzi. Przedstawiłem w niej 26 tematów mogących nurtować współczesnego chrześcijanina. Zawiera ona zarówno kwestie poruszone w zakładce Meandry Wiary, jak i jeszcze nie omówione. Dla zainteresowanych zamieszczam spis treści (kliknij tutaj!).

Wydawcą książki są Siostry Paulistki. Można ją nabyć w księgarniach katolickich lub bezpośrednio u sióstr na trzy sposoby:

 1. W księgarni sióstr: ul. Kredytowa 8, 00-062 Warszawa (lub pisząc na ten adres)

 2. Dzwoniąc pod numer 22 828 75 21

 3. Pisząc na adres e-mailowy: wydawnictwo@paulistki.pl

 


 

 

Moja przedostatnia książka nosi tytuł Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku. Została ona wydana przez Edycję Świętego Pawła (Częstochowa 2010, ss. 498). W rozmowie z apostołem poruszam 36 tematów: od stworzenia po życie wieczne.

Książka została zgłoszona do konkursu na najlepszą publikację z zakresu biblistyki w ostatnim trzyleciu (nagroda Stowarzyszenia Biblistów Polskich). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju br.

Wartość publikacji polega najpierw na zwróceniu uwagi na nowe rozumienie podstawowych idei ST, jak idea wybraństwa Izraela, przymierze na Synaju czy geneza i rola Prawa Bożego, które nakreślił w swych listach apostoł Paweł. Niestety – jak pokazuje studium – współczesne chrześcijaństwo odeszło w znacznym stopniu od Pawłowego rozumienia powyższych koncepcji, powracając do ich starotestamentowego pojmowania. Ten fakt ciąży na właściwym odczytaniu zamysłu Bożego wyrażonego na kartach ksiąg świętych, a w niektórych przypadkach utrudnia czerpanie radości z bycia chrześcijaninem.

W rozmowach z apostołem Pawłem poruszam wiele innych interesujących zagadnień z jego życia oraz myśli. Żaden z wczesnochrześcijańskich myślicieli nie wywarł takiego wpływu na kierunek rozwoju chrześcijaństwa jak on.

Książkę można nabyć na stronie Edycji Świętego Pawła  www.edycja.pl  oraz w sklepie internetowym filmu "Paweł z Tarsu".
Kontakt do Edycji Św. Pawła - ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa; mail:
edycja@edycja.pl

Dla zainteresowanych problematyką książki załączam spis treści, słowo od autora oraz cztery wybrane rozmowy z apostołem.
Od Autora

PROLOG

ŚWIT, CZYLI O BUDZENIU SIĘ DO ŻYCIA

   1. O miłości Boga Ojca

   2. O stworzeniu człowieka i świata

   3. O wczesnej młodości

   4. O faryzeuszach

   5. O nawróceniu pod Damaszkiem

   6. O trudnych początkach misyjnych

   7. O przymierzach z Abrahamem i na Synaju

   8. O Prawie Mojżeszowym

   9. O wybraniu Izraela i o Bożym wybraństwie


W SAMO POŁUDNIE, CZYLI O ROZKWITANIU

   1. O wcieleniu Syna Bożego

   2. O Matce Syna Bożego

   3. O grzesznej stronie ludzkiej natury

   4. O odkupieniu grzesznej ludzkości

   5. O usprawiedliwieniu z wiary w Jezusa Chrystusa

   6. O spotkaniu z apostołami w Jerozolimie

   7. O współpracownikach w dziele ewangelizacji

   8. O napiętych relacjach z Koryntem

   9. O ofiarności Filipian

   10. O błędnej nauce w Kolosach

   11. O dziewictwie i małżeństwie

   12. O ogólnoludzkim braterstwie

   13. O czasowej niewierze Izraela w Chrystusa


ZMIERZCH, CZYLI O OWOCOWANIU

   1. O wylaniu Ducha Świętego

   2. O Kościele Bożym i jego misji

   3. O sprawowaniu Eucharystii

   4. O Boskiej godności człowieka

   5. O największym z charyzmatów – miłości

   6. O wdzięczności i łagodności

   7. O przyjaźni z Lidią i Onezymem

   8. O wyprawie do Hiszpanii i o tym co potem

   9. O więzieniach i trudach życia

   10. O Antychryście i końcu tego świata


  WIECZNY PORANEK, CZYLI O SMAKOWANIU DOJRZAŁYCH OWOCÓW

   1. O Trójjedynym Bogu, który nie jest samotnikiem

   2. O powrocie Pana i zmartwychwstaniu umarłych

   3. O niebie, które nie odbierze niczego, co nam drogie

   4. O wiecznym szczęściu i o udręce bez końca


   EPILOG

Gdyby dwa tysiące lat temu ktoś poprosił Apostoła Pawła, aby w jednym zdaniu wyraził swą życiową dewizę, odparłby z pewnością: „Dla mnie Chrystus jest wszystkim”. Bo czegóż może brakować temu, kto ma Boga? Czytając jego Listy, dostrzega się, że był Nim owładnięty. Chrystus był dla niego zasadą życia i treścią nauczania. Ten fakt, podporządkowanie wszystkiego naszemu Panu, stanowi klucz do interpretacji myśli zawartych w Listach Apostoła oraz jego życia. Do zaprezentowania w rozmowie ze św. Pawłem wybrałem trzydzieści sześć tematów. Składają się na nie dwa rodzaje epizodów: prezentujące jego Ewangelię oraz życie. Pośród pierwszych czytelnik znajdzie wszystkie, które stanowią zrąb jego teologii i które odzwierciedlają duże napięcia w rodzącym się Kościele. Ale znajdzie też takie, które mogą pomóc mu dzisiaj w radosnym wzrastaniu przed Panem. Drugi rodzaj epizodów daje
wgląd w bardziej doczesne troski i zmagania apostoła i Kościoła, z jego radościami i bolączkami.

Myśl i życie Apostoła Pawła zostaną zaprezentowane w formie dialogów. To prawie zapomniane dziś narzędzie przekazu treści cieszyło się w starożytności dużym uznaniem. Świat antyczny, wychowany na klasycznej retoryce, doceniał siłę perswazji żywego słowa i jego wyższość nad opisem. Dialog nie jest wprawdzie tym, czym są listy zawierające duchową spuściznę Apostoła, ale obie formy mają w sobie coś wspólnego – bezpośredniość przekazu. Żywe słowo siłą swej bezpośredniości dociera skuteczniej do duszy odbiorcy i rodzi wiarę. A to właśnie tak mocno leżało na sercu św. Pawłowi (por. Rz 10, 17). Uznałem zatem, że forma dialogów wychodzi naprzeciw powyższemu oczekiwaniu – stwarza możliwość przekazu jego myśli w żywej, dynamicznej postaci. Apostoł nie pisał z pozycji naukowca, lecz zatroskanego nauczyciela i pasterza. Pisał jako kompetentny i wnikliwy znawca zagadnienia, ale w celu utwierdzenia w wierze w Chrystusa. Dlatego zamierzam tak przełożyć jego myśl na formę dialogów, aby zachować jej pierwotny charakter. Współcześni autorzy podchodzą do jego pism przykładając chłodną logikę, i często tylko logikę, podczas gdy on sam uciekał się do różnych dostępnych mu form przekazu. Częścią ówczesnej retoryki była też gra na emocjach, czyli poruszanie serca i woli. Człowiek nie jest bowiem samą logiką i rozumem. Argumentacja musi mieć swą duszę. Żeby kogoś skutecznie przekonać, trzeba zagrać na wszystkich strunach jego człowieczeństwa, które jest rozumnym sercem i kochającym rozumem. Tak oto w przekaz Ewangelii Apostoł wprzęgał wszystko, co lepiej i mocniej uwydatniało jej treść oraz pozwalało dotrzeć do umysłów
i serc jego słuchaczy czy adresatów.

Niektóre epizody zostały lekko sfabularyzowane, czego trudno było uniknąć. Czy Apostoł Paweł czytał, przykładowo, w więzieniu w Rzymie Senekę, nikt tego nie wie, ale też nikt nie może temu zaprzeczyć. W żaden sposób nie wpływa to na wiarygodność przedstawianych faktów, ani nie wypacza jego myśli. Moim zamiarem jest trzymać się wiernie faktów. Nie można przecież budować prezentacji Pawłowej Ewangelii na nieprawdzie. Święty Grzegorz z Nyssy, komentując ubogi literacko język i styl Apostoła, stwierdza, że ozdabia on swe Listy wyłącznie prawdą. Poszukiwanie prawdy pragnę postawić sobie za cel w prezentacji duchowej spuścizny św. Pawła. Prawda raduje, ale niekiedy doskwiera. W tej książce każdy znajdzie słodkie i cierpkie owoce,
czyli coś dla siebie i przeciw sobie.

Prowadzone z Apostołem rozmowy mają miejsce w naszej teraźniejszości i obejmują prawie cały Anno Domini 2009. Starałem się, aby każdy temat zawierał odniesienia do po-Pawłowej historii Kościoła, aż po naszą współczesność, i w ten sposób ożywał jako stale aktualne wydarzenie zbawcze. Po linii największego wkładu Apostoła w chrześcijaństwo, czyli ustrzeżenia go przed umniejszeniem zbawczej roli naszego Pana przez przypisanie zbytniej rangi starotestamentalnej tradycji, chciałbym, żeby również dla nas Chrystus był wszystkim. Pozostaje oczywiście w sferze życzeń, aby ze stron tej książki przemawiał żywy Paweł,
a przez niego – żywy
Chrystus.

 
 


Aby przeczytać wybrany fragment, należy kliknąć w linki poniżej:

O MIŁOŚCI BOGA OJCA

O PRZYJAŹNI Z LIDIĄ I ONEZYMEM

O ANTYCHRYŚCIE I KOŃCU TEGO ŚWIATA

O WIECZNYM SZCZĘŚCIU I O UDRĘCE BEZ KOŃCA

 


 


ELECTION AS A SALVIFIC CATEGORY

ACCORDING TO ROMANS 9

Study of a Biblical ConceptStreszczenie


WYBRAŃSTWO JAKO KATEGORIA ZBAWCZA WEDŁUG RZ 9

Studium biblijnej idei


Apostoł Paweł odcina się w Rz 9 od jedynie historycznego rozumienia wybraństwa i akcentuje jego wymiar zbawczy. Oddzielenie koncepcji wybraństwa od zbawienia sprawia bowiem, że traci ono związek z Bożym planem względem ludzkości i staje się w stosunku do Izraela jakimś niezrozumiałym gestem osobistej sympatii ze strony Boga czy nawet kaprysem. Pawłowa interpretacja wybraństwa odbiega od tego, jak je postrzegano w czasach biblijnego Izraela. Nie powinno to dziwić, gdyż po pierwsze Izrael odszedł od pierwotnego zamysłu Boga, obecnego w życiu patriarchów (ww. 7-13), przywiązując zbyt dużą wagę do więzów krwi, a po drugie dzieło Jezusa Chrystusa polega na tym, że przewyższa wszystko, co zostało powiedziane w czasach Starego Przymierza. Modelem w rozumieniu idei wybraństwa jest zatem historia patriarchów, następnie koncepcja wiernej reszty, co znajduje kontynuację w Kościele i ostateczne wypełnienie w królestwie niebieskim. Takie rozumienie wybraństwa odsłania dynamikę zbawczego zamysłu Boga, który osiąga kolejne etapy realizacji w historii zbawienia. W przeciwnym razie mamy do czynienia jedynie ze statycznym pojmowaniem wybraństwa, a to jest obce ekonomii zbawienia.


Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł w jęz. angielskim, kliknij tutaj!